Logo

Informacja o konkursie na objęcie stanowiska: ADIUNKTA

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki

Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Joniki Ciała Stałego;
 • znajomość fizyki ciała stałego, mechaniki kwantowej, termodynamiki, komputerowych metod symulacji klasycznych oraz kwantowych;
 • znajomość języka programowania Python, akceleracji GPU oraz programowania równoległego, znajomość i doświadczenie w stosowaniu metod uczenia maszynowego;
 • doświadczenie w obsłudze komputerów wysokiej wydajności, doświadczenie w obsłudze systemów typu GNU/Linux;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 118 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenia, o pełnej zdolności do czynności prawnej; o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85)

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 9.10.2020 r.   do dnia 8.11.2020 r.                    

w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129

 (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu)

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.11.2020 r.  

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.