Logo

 Optyka Fourierowska

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
Wydział: Wydział Fizyki Kierunek: Fotonika
Semestr(y): 6 Punkty ECTS: 3 Kod przedmiotu:  
Wykłady: 2 h Ćwiczenia: 1 h Laboratoria: 0 h
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny lub ustny
Przedmioty poprzedzające: Podstawy optyki
Opis przedmiotu: Zapoznanie z następującymi zagadnieniami optycznymi: metoda prowadzenia promieni (metoda ray-tracing’u ), zaawansowana teoria formowania obrazów, holografia optyczna i jej zastosowania, optyczne przetwarzanie informacji.

Materiały do wykładu (cz. 1) >>>
Materiały do wykładu (cz. 2) >>>
Materiały do wykładu (cz. 3) >>>
Materiały do wykładu (cz. 4) >>>
Materiały do wykładu (cz. 5) >>>
Materiały do wykładu (cz. 6) >>>

Pytania egzaminacyjne >>>


Materiały do ćwiczeń (K. Petelczyc) >>>

Program zajęć: 1) Funkcje specjalne w optyce.
2) Transformata Fouriera, pojęcie częstości przestrzennych, metoda ray-tracing’u (równań promieni świetlnych)
3) Układy liniowe w optyce i twierdzenie o próbkowaniu.
4) Skalarna teoria dyfrakcji – dyfrakcja Kirchhoffa i Sommerfelda.
5) Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera.
6) Analiza koherentnego układu optycznego z soczewką (układ realizujący transformatę Fouriera, układ obrazujący).
7) Częstotliwościowa analiza obrazowania w optycznym układzie koherentnym i niekoherentnym przestrzennie (częstości przestrzenne). Rozdzielczość obrazowania.
8) Holografia – omówienie różnych typów hologramów.
9) Optyczne przetwarzanie informacji:
a) filtracja przestrzenna
b) rozpoznawanie obrazów
c) poprawianie obrazów
10) Elementy optyki dyfrakcyjnej.
a) fabrykacja elementów dyfrakcyjnych
b) kodowanie fazy i wydajność dyfrakcyjna
c) holografia syntetyczna (generowana komputerowo)
11) Przestrzenne modulatory światła.
Bibliografia: 1) Joseph W. Goodman, „Introduction to Fourier Optics”, Roberts&Company Publishers, 3rd Ed., 2005.
2) Kazimierz Gniadek, „Optyczne przetwarzanie informacji”. PWN, 1992.
3) Jack D. Gaskill, „Linear Systems, Fourier Transform and Optics”, John Wiley&Sons, New York,1978.