Logo

Przypominamy, że rejestracja na kolejny semestr odbywa się elektronicznie. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie oceny zostały  wpisane do systemu USOS.

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć najpóźniej do 14 lutego 2020r.

Studenci, którzy chcą przedłużyć studia, powinni do podania do Pani Prodziekan ds. Nauczania, dołączyć opinię promotora pracy dyplomowej. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 14 lutego 2020r.

W przypadku Laboratorium przeddyplomowego lub przedmiotów realizowanych poza Wydziałem (dopisanych do USOS na podstawie decyzji Pani Prodziekan ds. Nauczania) należy przedstawić dodatkowe karty zaliczeń http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/karty-ocen).

Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2016r., obowiązują  dotychczasowe zasady dokumentacji studiowania (indeks, karty ocen oraz USOS).

Studenci, którzy zamierzają się rekrutować na studia drugiego stopnia powinni złożyć pracę dyplomową do 1 lutego 2020r., pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Studenci studiów magisterskich powinni złożyć pracę dyplomową do 14.02.2020 r., pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki (uchwalone przez Radę Wydziału 30 czerwca 2016r.)

http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/zasady-studiowania-i-regulaminy