Logo

Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW odbywa się dwa razy do roku. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie:

fizyki ciała stałego, 
optyki, 
fizyki jądrowej,
fizyki układów złożonych.
 

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin magisterski. Rekrutacja składa się kolokwium wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które ukończyły studia z oceną co najmniej bardzo dobrą są zwolnione z kolokwium pisemnego. 

Szczegółowe informacje i terminy są publikowane w styczniu i czerwcu. Dodatkowych informacji udzielają:  

Pani Martyna Galanciak - sekretariat Wydziału Fizyki PW, tel. 22 234-7267 
Kierownik SD przy Wydziale Fizyki PW: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (tel. 22 234-5350), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie adresowane do wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich; [podanie PDF]
 2. zgoda wydana przez pracownika wydziału na opiekę naukową;
 3. zgoda kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w tej jednostce;
 4. potwierdzenie przez kierownika studiów doktoranckich zgodności zamierzonej tematyki pracy doktorskiej z dziedziną nauki i dyscypliną naukową studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce organizacyjnej;
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub kopia tego dyplomu poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem;
 6. CV/życiorys;
 7. poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego;
 8. 3 aktualne zdjęcia (wym. 35x45mm);
 9. zdjęcie w wersji elektronicznej do elektronicznej legitymacji doktoranta (wymogi);
 10. karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie [karta informacyjna docx];
 11. kwestionariusz SAP [formularz SAP];
 12. kwestionariusz osobowy; [kwestionariusz osobowy PDF]
 13. sprawozdanie z działalności naukowej kandydata podczas studiów magisterskich [sprawozdanie];
 14. podpisany przez kandydata na studia doktoranckie dokument Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (druk do pobrania w dziekanacie);
 15. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanacie);
 16. po zakwalifikowaniu: zgoda dziekana na przyjęcie na studia doktoranckie.

Powyższy wykaz jest z zgodny z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 48 /2012 Rektora PW z dnia 24 sierpnia 2012 r..

 

Lista zagadnień wymaganych na egzamin

Mechanika teoretyczna

 1. Zasady dynamiki Newtona. Transformacja Galileusza. Pole grawitacyjne.
 2. Współrzędne uogólnione, równania Lagrange'a drugiego rodzaju.
 3. Sformułowanie wariacyjne zasad mechaniki: Zasada Hamiltona.
 4. Równania kanoniczne Hamiltona.
 5. Zasady zachowania i symetrie (tw. Noether).
 6. Podstawy szczególnej teorii względności: transformacja Lorentza, czasoprzestrzeń, pęd i energia cząstki relatywistycznej.

Elektrodynamika

 1. Równania Maxwella, fale elektromagnetyczne.
 2. Równanie ciągłości i zasada zachowania energii pola elektromagnetycznego.
 3. Potencjały pola elektromagnetycznego, transformacje cechowania.
 4. Interferencja, dyfrakcja i polaryzacja fal.
 5. Lasery.

Termodynamika i fizyka statystyczna

 1. Zasady termodynamiki.
 2. Entropia i potencjały termodynamiczne.
 3. Równanie stanu gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste. Rozkład Maxwella-Boltzmanna.
 4. Związek pomiędzy potencjałami termodynamicznymi a sumą statystyczną w zespole mikrokanonicznym, kanonicznym i wielkim zespole kanonicznym.

Mechanika kwantowa

 1. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Funkcja falowa. Dualizm korpuskularno-falowy.
 2. Promieniowanie ciała doskonale czarnego, postulaty Plancka.
 3. Doświadczenie Davissona-Germera.
 4. Równanie Schrödingera.
 5. Funkcja falowa cząstki swobodnej, paczki falowe, długość fali de Broglie'a.
 6. Zasada nieoznaczoności (w tym zasada nieoznaczoności dla czasu i energii).
 7. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu i ich związek z relacjami komutacyjnymi.
 8. Podstawowe własności kwantowego oscylatora harmonicznego.
 9. Podstawowe własności rozwiązań r-nia Schrödingera dla atomu wodoru.
 10. Zjawisko tunelowania przez barierę potencjalną.
 11. Podstawy teorii rozpraszania, przybliżenie Borna.
 12. Rachunek zaburzeń bez czasu. Zjawisko Zeemana.
 13. Spin cząstki: fermiony i bozony. Statystyka Fermiego-Diraca i Bosego-Einsteina.
 14. Funkcje falowe wielu cząstek: zasada nierozróżnialności cząstek, związek spinu ze statystyką, zakaz Pauliego, układ okresowy pierwiastków.
 15. Zjawisko pochłaniania i emisji wymuszonej światła przez układy kwantowe. Równanie Diraca dla elektronu.

Fizyka ciała stałego

 1. Wiązania w ciałach stałych.
 2. Układy krystalograficzne. Symetrie w kryształach.
 3. Defekty w ciałach stałych.
 4. Struktura pasmowa ciał stałych.
 5. Masa efektywna.
 6. Fonony.
 7. Złącze p-n.
 8. Nadprzewodnictwo - elementy.

Zalecana literatura

 • L. Adamowicz, Mechanika kwantowa
 • W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy fizyki
 • R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek i ciał stałych
 • R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki
 • J. Garbarczyk, Wstęp do fizyki ciała stałego
 • K. Huang, Mechanika statystyczna
 • J.D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna
 • W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika klasyczna
 • L.I. Schiff, Mechanika kwantowa
 • A. Sukiennicki, A Zagórski, Fizyka ciała stałego