Logo

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział FizykiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta (3 etaty)
Wymagania:

1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
3) profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Fizyki Jądrowej;
4) znajomość fizyki zderzeń ciężkich jonów;
5) znajomość zagadnień związanych z femtoskopią korelacyjną protonów, pionów lub kaonów;
6) znajomość modeli symulujących zderzenia ciężkich jonów;
7) umiejętność prowadzenia badań eksperymentalnych;
8) doświadczenie w pracy w obsłudze detektorów zderzeń ciężkich jonów;
9) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
10) znajomość języka programowania C++ oraz środowiska ROOT (miło widziana znajomość innych języków programowania).

Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich OPUS niefinansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Opis zadań:

Uzyskanie i analiza femtoskopowych funkcji korelacyjnych dla par cząstek w eksperymentach STAR-RHIC, BNL lub ALICE-LHC, CERN; przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 26 października 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Kandydat otrzyma stypendium maksymalnej wysokości 36000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) życiorys naukowy, uwzględniający dotychczasowe wykształcenie, znajomość języków obcych
i osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, a także wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
2) list motywacyjny, zawierający ogólne wskazanie zakresu projektowanych badań oraz oświadczenie
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”;
3) kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów.

Wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 26 października 2018 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Fizyki PW

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-12 15:28:25