Logo

Nazwa stanowiska: Stypendysta - Student/Doktorant 3

Wymagania:
dobra znajomość podstaw optyki, optyki fourierowskiej oraz dyfrakcyjnej i technologii terahercowych;
doświadczenie w projektowaniu dyfrakcyjnych elementów optycznych;
podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem układów optycznych i układów terahercowych;
znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);
zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
gotowość do rozszerzenia umiejętności i wiedzy w zakresie innych metod projektowania optyki dla promieniowania THz (i nie tylko);
umiejętność pracy zgodnie z zasadami etyki naukowej;
dobra organizacja pracy;
docenione jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z konstruowaniem układów optycznych.
Rekrutacja zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)
Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia jedno z poniższych kryteriów regulaminu NCN :
a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.
Opis zadań:
Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych”.
Zadaniami stypendysty będzie:
projektowanie optycznych struktur typu MISO, SIMO oraz MIMO;
projektowanie algorytmów używanych do weryfikacji poprawności działania struktur.
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2020, 17:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
- Stypendium 2500 PLN miesięcznie wypłacane w ramach realizacji projektu OPUS 18 ‘Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych’ zaplanowane na 36 miesięcy.
Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki prowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata
z listy rankingowej.

Oferujemy:
pracę w ambitnym zespole badawczym;
pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Siemion
tel.: +48 22 234 58 36
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2020
Wymagane dokumenty:
CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki, informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);
list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;
kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy (jeżeli ma zastosowanie) lub wydruk przedmiotów odbytych na studiach i uzyskanych ocen;
informacja o średniej ocen ze studiów;
oświadczenie o posiadaniu statusu aktywnego studenta (tj. w trakcie studiów, a nie na urlopach/przerwach różnego rodzaju) studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, aktywnego uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej;
klauzulę informacyjną i klauzulę zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia; (dokumenty muszą być w formacie PDF i powinny zawierać zeskanowany podpis).
Kryteria oceny:
Wybrani kandydaci, którzy złożyli kompletny zestaw dokumentów (wysłany mailem do: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa ta składała się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz powiązań z realizowanym projektem. Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej bądź później.
O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo. Szczegóły oceny kandydata precyzuje regulamin NCN przyznawania stypendiów naukowych, który stanowi załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf